Habitushuset Nordahl

Botilbud

6 borgere i §107

Botilbuddet er bemandet døgnet rundt

Hesteassisteret forløb

Hesteassisteret forløb for alle, som kan drage nytte af det.

STU

Godkendt til STU-forløb
8 borgere i STU

l

visitation

HABITUSHUSET NORDAHL

HabitusHuset Nordahl er et nyere bosted med beliggenhed tæt ved Gudenåen. Nordahl ligger tæt på naturskønne og grønne områder såsom Rask Skov og det naturfredede område Uldum Kær. Der er et roligt lydmiljø uden meget støj og andre gener. Omgivelserne er utroligt smukke og giver beboerne mange muligheder for forskellige aktiviteter.

Lejlighederne i HabitusHuset Nordahl er etværelseslejligheder, hvor beboerne har individuelle tekøkkener, samt eget toilet og bad.

Alle lejlighederne er handicapvenlige med et avanceret ventilationsanlæg, der sikrer, at der altid er et godt og sundt indeklima i huset.

Beboerne har adgang til et stort fælleskøkken, hvor der dagligt bliver lavet mad i samarbejde med Nordahls personale. Derudover er der to store opholdsrum, hvor der er mulighed for at se fjernsyn og indgå i relation med andre.

I dagtimerne bliver opholdsrummene også benyttet af det dagtilbud, der er tilknyttet HabitusHuset Nordahl. På Nordahl prioriterer vi altid at have et hyggeligt og hjemligt miljø. Det er vigtigt, at der altid er plads til, at man både kan være social og trække sig tilbage.

Hvem bor i  habitushuset nordahl

HabitusHuset Nordahls målgruppe er defineret som mennesker med særlige behov, personlighedsforstyrrelser, opmærksomhedsforstyrrelser, angst, depression, stress, omsorgssvigtede, forskellige former for overgreb og dobbelt diagnoser.

HabitusHuset Nordahl er et bo- og dagtilbud, som inkluderer hesteassisteret terapi og personligt udviklingsforløb til borgere over 18 år med nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne. Beboerne kompenseres for deres nedsatte funktionsniveau gennem tæt støtte og hjælp. Indholdsmæssigt er ydelsen samlet, som en del af botilbuddets § 107 jf. SEL. Vores personale arbejder med udgangspunkt på at støtte og øve beboerens selvstændighed til at kunne flytte i egen bolig og klare sig selv.

HabitusHuset Nordahls udgangspunkt er, at alle borgere er forskellige, og at indsatsen derfor skal tilrettelægges individuelt med afsæt i den enkeltes forudsætninger, ressourcer og behov. HabitusHuset Nordahl vil i takt med beboers udvikling og behov vælge metoder til at støtte den enkelte bedst muligt. Derfor revurderer og udvikler vi løbende på de planer, vi har for at sikre, at vi er på rette vej.

Hverdagen på habitushuset nordahl

Hverdagen på HabitusHuset Nordahl starter med fælles morgenmad, morgensamling med morgensang, og hvor dagens program fastlægges. Aktiviteterne i stalden omkring hestene og de andre mange dyr på matriklen planlægges for den enkelte dag. Der vil igennem det praktiske arbejde, som relaterer sig til heste og dyreholdet, lægges vægt på, at beboerne føler sig anerkendt, støttet og vejledt tilpas ud fra vores motto: “Så lidt støtte som muligt – men så meget som nødvendigt”. Vores tilbud rummer også almindelige daglige gøremål, som foregår på matriklen. Derudover deltager vi ligeledes i mange andre aktiviteter i løbet af året alt efter beboernes interesse. Vi tager bl.a. på gåture, cykelture og udflugter. Derudover har vi også yogahold. 

HabitusHuset Nordahl ligger tæt på Åle, der er en lille hyggelig landsby med mange lokale arrangementer. Det forsøger vi at støtte op om og deltage i så vidt som muligt. Førhen har vi bl.a. deltaget i julemarkeder, sportsfester, halloween, koncerter og middelalderarrangementer. Byen har et varmt og inkluderende miljø.

Vi værner derudover om diverse højtider og traditioner og forsøger altid at gøre noget særligt ud af jul, påske, sommerfester og lignende. Det er vigtigt for os at have aktiviteter, hvor pårørende kan deltage og involvere sig. Der er altid en særlig opmærksomhed for os i HabitusHuset at holde fokus på både større og mindre aktiviteter i hverdagen. På  den måde understøtter vi borgerne aktivt i at bevare deres ADL funktioner (almindelig daglig livsføring).

Hesteassisterede forløb

Hos HabitusHuset Nordahl tilbyder vi rideundervisning med pædagogisk støtte til børn, unge og voksne i alle aldre, som har brug for pædagogisk støtte fra kvalificeret personale for at kunne gå til en fritidsinteresse.

Rammerne
Her profiteres af vores rolige landlige omgivelser med masser af søde dyr. Der er tænkt over, at der skal være lyst og dejligt i både stald og ridehallen med god plads til både mennesker og dyr. Vi prioriterer orden, forudsigelighed og god stemning.

Hesten som pædagogiskredskab
Hesten bruges som redskab til: – At være noget vi er sammen om – Et ” Fælles tredje”. Fra første øjeblik har vi noget til fælles, nemlig hestene. Vores fælles fokus, på noget så roligt som en hest der står og græsser, fjerner et eventuelt forventningspres og andre benspænd, der kan opstå i relationer mellem mennesker. Vi mødes ved at mødes om hesten.

Sansestimulering
Hestens bevægelser stimulerer primærsanserne, som er med til at regulere arousal niveauet. Derudover træner det vores muskelstyrke og balance.

Rideterapi hos pyskomotorisk terapeut

Et terapeutisk forløb med individuelle mål.  Det ovenstående danner fantastiske rammer for terapi. Det er meget forskelligt, hvilke områder der arbejdes på i rideterapien. Det kommer helt an på den enkelte. Nedenfor kan du læse nogle eksempler på, hvilke områder man kan arbejde med i rideterapien.

 At lære om kropssprog og grænser
Heste aflæser vores kropssprog og viser os tydeligt, hvilke signaler vi sender. Gennem terapeutens iagttagelser og vejledning arbejder vi med, hvad der sker i relationen til hesten, hvis vi ændrer vores kropssprog. De mange erfaringer vi gør os, sammen med hesten, på egen krop, gør os mere trygge i egen krop og i verdenen, fordi vi bliver bedre i stand til at aflæse egne og andres kropslige signaler. Det giver os dermed flere handlemuligheder i den måde, vi er i verdenen på generelt. Disse refleksioner kan bredes ud til samtaler om den enkeltes udfordringer i hverdagen.

Regulering
Redskaber til nedregulering af forskellige typer af angst ellers stress fås gennem forskellige kropslige øvelser med hesten, så den enkelte kan mærke på egen krop, hvad der nedregulerer nervesystemet. Herunder vil man lære om egne følelsesmæssige som fysiske reaktioner og kortlægge optaktssignalerne, så reguleringen kan sættes ind med god timing og dermed på sigt blive en hjælp til selvhjælp i vejen mod et liv med mindre angst eller stress.

Psykoedukation
Viden om egne diagnoser i tilpasset informationsdoser til den enkelte er ofte en stor hjælp til afmystificering og håndtering. For nogle kan diagnosticeringen være forbundet med en skamfølelse, indtil de oplever at blive mødt ressourceorienteret og får øje på den hjælp og støtte, der ligger i at have en beskrivelse og en forklaring på noget af ens adfærd. For andre kan det være en oplevelse af at kunne distancere sig til sygdommen på en hensigtsmæssig måde, så sygdommen ikke bliver altoverskyggende i identiteten. Det giver også vedkommende bedre vilkår for at kunne tale med familien og andre om dennes udfordringer.

Tilknytningsguide
Hvis man har oplevet mange svigt fra primære omsorgspersoner, kan man få svært ved at danne relationer til andre mennesker. Hesten er ukompliceret, ikke dømmende og tålmodig. Den kan derfor give positive erfaringer med at indgå i en relation og give oplevelsen af at blive rummet og mødt med accept, der hvor mennesker ikke bliver lukket ind.

 

Special tilrettelagt ungdomsuddannelse (stu)

Vi tilbyder specialtilrettelagt undervisning for særligt sårbare unge under 25 år, der af forskellige årsager ikke finder sig tilpas og få det rette udbytte af at være i klassiske skoleforløb. Det kan f.eks. være unge med forskellige følelsesmæssige eller psykiske udfordringer. Vi har bl.a. erfaring med at arbejde med: 

– Opmærksomhedsforstyrrelser (F.eks. ADHD og ADD)
– Personlighedsforstyrrelser (F.eks. Emotionel ustabil personlighedsstruktur)
-Kontaktvanskeligheder (F.eks. Asperger og autisme)
– Samt andre former for funktionsnedsættelse af både psykisk og fysisk karakter, der forhindrer dem i at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse.

I HabitusHuset Nordahl har vi altid fokus på både fysik og psyke i vores arbejde, og vores specialtilrettelagte undervisning fokuserer derfor på det enkelte individ.

Det er vigtigt for os, at eleverne bliver mødt på deres niveau, og at vores hverdag altid har fokus på zonen for nærmeste udvikling for den enkelte. Sådan sikrer vi, at ingen bliver overstimuleret og oplever unødvendige nederlag i deres skoleforløb.

STU’ens tre fokusområder

Personlig udvikling
Social udvikling
Faglig udvikling

I praksis er en STU altid bygget op, så eleverne gennemgår en almendannende del, hvor de bliver undervist i fag om samfundsforhold, husholdning og økonomi. Altid med fokus på, at elevernes selvstændighed bliver styrket, og at de får evnerne til at klare diverse opgaver på egen hånd.

Derudover gennemgår eleverne en praktikdel. Denne del kan både være intern i HabitusHuset Nordahl eller i en ekstern virksomhed/institution. Formålet med dette er at træne, udvikle og støtte den unges kompetencer, så de kan øve sig i at blive en del af arbejdsmarkedet. Praktikdelen bliver altid tilpasset den enkeltes interesser og kompetencer.

Vi tilbyder 8 STU pladser i HabitusHuset Nordahl med 2 medarbejdere tilknyttet. Det er muligt at bo på Nordahl under sin STU i en kombination med § 107.

Ydelsesbeskrivelse § 107

Ydelsesbeskrivelse STU

Kontaktoplysningerne til:
Habitus Nordahl STU tlf. +45 22 18 43 09
Mail: stu.nordahl@habitus.dk 
Visitation tlf: +45 20 61 02 41
Mail: visitation@habitus.dk

Mennesket i fokus

Hos HabitusHuset Nordahl er vores motto som nævnt: “Så lidt hjælp som muligt – men så meget som nødvendigt”. Det kan vi lide fordi det ligger op til, at man kan udrette noget, hvilket vi gerne vil give vores borgere i HabitusHuset Nordahl muligheden for.

Når man oplever, hvor meget man kan udrette, får man også mulighed for at opleve ens egen udvikling. Det er vigtigt med succesoplevelser, og derfor er det også vigtigt, at man aldrig føler sig overbebyrdet eller alene. Ingen må få en fornemmelse af, at de har flere opgaver, end de kan løse.

Vi tror på, at alle har ressourcer, der kan bidrage til fællesskabet. Det kan være, at man skal have hjælp til at finde ud af, hvilke ressourcer man kan og vil bidrage med. Det kan ske, når man møder andre mennesker eller dyr og oplever sig selv i nye aktiviteter. Derfor bruger vi i HabitusHuset Nordahl, metoder der skal bidrage til personlig udvikling. Heriblandt kognitiv terapi, mindfulness, ergoterapi, mentaliseringsbaseret hesteassisteret forløb og horsemanship.

Vi arbejder generelt ud fra et holistisk menneskesyn. I HabitusHuset Nordahl betyder det, at vi bruger både fysiske og psykiske aspekter i vores arbejde.

Vi søger altid at være anerkendende, ressourceorienterede og meget tydelige i vores møde med beboerne. Vi møder de unge mennesker med de ressourcer, den enkelte har, og vi har aldrig forventninger, der overstiger disse. Alle kommer med forskellige baggrunde og historier, og der er plads til alle. Vores mål er at møde mennesker der, hvor de er for at kunne arbejde videre derfra.

Alle borgere i HabitusHuset Nordahl har individuelt tilrettelagte udviklingsplaner, der justeres og evalueres løbende, for at sikre at vi er på vej den rigtige retning, og at vi matcher de gældende behov så vidt som muligt.

Du kan se mere om arbejdet med vores årshjul og udviklingsplaner her